«

»

Prijelaz na PED 2014/68/EU

HDKBR d.o.o. je s danom 19. srpnja 2016. akreditiran od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA)  za certifikaciju osoba u području nerazornih ispitivanja kod tlačne opreme kategorije III i IV prema Prilogu I. točki 3.1.3 direktive 2014/68/EU (PED).

Ovime je okončan postupak prijelaza i prestanka važenja direktive o tlačnoj opremi 97/23/EC. Svi certifikati izdani od HDKBR-a temeljem direktive 97/23/EC u potpunosti su valjani do njihova normalna isteka.

Trajni link do ovog članka: http://www.hdkbr.hr/prijelaz-na-ped-201468eu/