Centar za obrazovanje i Centar za certifikaciju

Centar za obrazovanje

Voditelj: prof.dr.sc. Vjera Krstelj

Primjereno obrazovanje stručnjaka za područje nerazornih ispitivanja imperativ je i preuduvjet zadovoljenja svih tehničkih i zakonskih propisa i normi. HDKBR je kroz HDKBR d.o.o. organizirao Centar za obrazovanje.
Opći uvjeti za obrazovanje osoba za područje nerazornih ispitivanja Centra za obrazovanje usklađeni su sa zahtjevima tehničkog izvještaja HRI CEN ISO/TR 25107 i HRI CEN ISO/TR 25108.
Primjenom zahtjeva navedenih dokumenata Centar za obrazovanje učinkovito provodi obrazovanje osoblja u području nerazornih ispitivanja čime se omogućuje kvalifikaciju i potom certifikaciju od strane trećih organizacija, a u skladu sa važećim europskim i svjetskim standardima (npr. EN ISO 9712) te relevantnim pripadajućim propisima (npr. PED).
Obrazovni program Centra za obrazovanje obuhvaća šest metoda nerazornih ispitivanja (ispitivanje vrtložnim strujama, ispitivanje magnetskim česticama, penetrantima, ultrazvukom te radiografsko i vizualno ispitivanje) i tri stupnja gradirana prema zahtjevima međunarodne norme EN ISO 9712.

 

Centar za certifikaciju

Voditelj: Zoran Markešić, mag.ing.mech.

Ciljevi Centra za certifikaciju HDKBR-a su stalni razvoj i napredak u cjelini te kontinuirano  podizanje razine znanja i osposobljenosti svojih članova, uz poštivanje svih zahtjeva sustava za ocjenu sukladnosti procesa certifikacije.

Navedeno se odnosi na sve razine organizacijskoga ustroja, postupke i upute, ocjene, odluke i žalbe.

Povjerljivost

Centar za certifikaciju, prema HRN EN ISO 17024, ima odgovarajuće mehanizme za osiguravanje povjerljivosti podataka dobivenih tijekom svojih djelatnosti kvalifikacije i potvrđivanja i to na svim razinama, uključujući i Upravna tijela Društva.

Sve informacije u postupku certifikacije su povjerljive i mogu se dati samo uz pismenu dozvolu Centra ili u slučaju zakonskih odredbi.

Nadzor

Nadzorom se provjerava povremeni pregled stručnosti i kompetentnosti certificiranoga osoblja u svezi s certifikacijskom shemom, a između postupaka certifikacije. Može uključiti, ali nije ograničeno na sljedeće:

 1. ocjenu provođenja ispitivanja na terenu
 2. informacije od nadležnih tijela
 3. stručno usavršavanje s ispitom ili bez ispita (savjetovanja, radionice, seminari, tečajevi…)
 4. pritužbe i žalbe od interesnih strana
 5. potvrde o neprekinutom radu i zapise o iskustvu i vještinama
 6. ispite
 7. provjeru fizičke sposobnosti

Nadzor provodi Centar za certifikaciju ili od njega ovlaštena osoba, a o nalazima nadzora radi se zapis i obavještava Centar za certifikaciju i po potrebi UO.

Zloupotreba potvrda o stručnosti

Centar za certifikaciju poduzima odgovarajuće mjere u slučaju netočnog pozivanja na potvrdbene sustave ili neodgovarajuće upotrebe potvrda o stručnosti i znakova i oznaka certifikacije u reklamama, katalozima i sl. Takve mjere su npr. korektivne mjere, objavljivanje ispravaka, ukidanje potvrda te po potrebi odgovarajuće zakonske mjere.

Svaki kandidat potpisuje izjavu o pridržavanju zahtjeva postupka za certifikaciju (prijavnica).

Centar za certifikaciju u svojim referentnim postupcima definira sve razloge i moguće zloupotrebe koji mogu biti posljedica ukidanja i poništavanja potvrda o stručnosti.

Žalbe

Centar za certifikaciju ima razrađen sustav za evidenciju i rješavanje žalbi i pritužbi, dobivenih od kandidata, certificiranih osoba ili njihovih poslodavaca, ili drugih korisnika usluga.

HDKBR kao udruga može isključiti svog člana zbog težeg ili trajnog kršenja statutarnih odredbi te postupaka koji nanose štetu ugledu ili radu Društva. Isključeni članovi imaju pravo žalbe Upravnom odboru.

U referentnim postupcima Centra za certifikaciju predviđen je odgovarajući postupak za rješavanje žalbi na njihove odluke.

Pritužbe

Centar za certifikaciju treba tražiti od potvrđenih osoba da vode evidenciju o svim pritužbama koje su dobile u vezi s dodijeljenom potvrdom o stručnosti i o tome izvješćuju Centar.

Pritužbe se zaprimaju u pismenom obliku. Pritužbe obrađuje Direktor Društva te prema vrsti i težini pritužbe prosljeđuje ih odgovarajućoj ustrojbenoj jedinici Društva. Svoj komentar na podnesenu pritužbu ustrojbena jedinica Društva podnosi Upravnom odboru koji donosi konačnu.

Centar za certifikaciju vodi evidenciju o svim pritužbama i odlukama na pritužbe.

Pritužbe i žalbe 

Nagrade

Za svoj znanstveni, stručni ili organizacijski rad, kojim doprinosi napretku i ostvarenju ciljeva Društva, član Društva ima pravo ostvariti nagradu. Nagrada može biti novčana ili u obliku posebnoga priznanja. Posebna priznanja za unapređenje ispitivanja i kontrole bez razaranja su:

 1. Nagrada “Božena Božiček”
 2. Diploma počasnog člana
 3. Diploma zaslužnog člana
 4. Priznanje kolektivnom članu

Uvjeti za stjecanje, postupak i način dodjele priznanja regulirani su Pravilnikom o nagradama i priznanjima.

Pravilnik o priznanjima i nagradama